Barbuttke, Barbuttke, fleej' op, fleej' op. Dien Huske brennt, dien Speckke sengt, diene Kinerkes schriee noa Botterbrot; Barbuttle fleej' op.

   
© ALLROUNDER